پانل ساخت و ساز

  • پانل ساخت و ساز

    پانل ساخت و ساز

    جنس: سیم مشکی، سیم گالوانیزه برقی، سیم گالوانیزه گرم 2.90 x 2.90 2.90 30 x 30. x 30 3.00 2600 150 30 x 30 3.00 2600 200 30 x 30 4.00 2600 100 30 x 30 4.00 2600 150 30 x 30 4.00 2600 200 باز شدن سیم های سیم باز بالاتر میلی متر (میلی متر) (سانتی متر) 40 x 40 3.90 2600 100 40 40 x 40 3.90 2600 150 40 x 40 3.90 2600 200 40 x 40 4.00 2600 100 40 x 40 4.00...