حصار میدانی

  • حصار میدانی

    حصار میدانی

    جنس: ضخامت سیم آنیل شده سیاه: 1.7/2.2mm، 1.8/2.2mm، 1.9/2.5mm، 2.0/2.5mm، 2.2/3.0mm، اندازه 2.5/3.4mm ارتفاع طول 8×15 1.02m 50m9×1 1.25m 50m/100m 10×15 1.20m 50m/100m 11×15 1.42m 50m/100m 12×15 1.60m 50m/100m 13×15 1.83m 50m1 × 1.83m 50m1×01 50 متر / 100 متر 9 × 30 1.22 متر 50 متر / 100 متر 10 × 30 1.20 متر 50 متر / 100 متر 11 × 30 1.42 متر 50 متر / 100 متر 12 × 30 1.60 متر 50 متر / 100 متر 50 متر / 100 متر 13 × 13