سیم با تلگراف

  • سیم با تلگراف

    سیم با تلگراف

    سیم با تلگراف به طور گسترده ای در ساخت و ساز به عنوان سیم اتصال یا سیم کراوات، سیم حصار، صحافی در باغ و حیاط استفاده می شود.