سیم با قرقره

  • سیم با قرقره

    سیم با قرقره

    سیم با قرقره نرم و روشن است، به طور گسترده در کشاورزی و باغ برای سیم کراوات یا سیم اتصال استفاده می شود، همچنین برای کارهای هنری مورد استفاده قرار می گیرد.